John Payne

John Payne
Born: 1912-05-28
Died: 1989-12-06