Ricardo Montalban

Born: 1920-11-25
Died: 2009-01-14